Loading...

PRIVACYVERKLARING

V1.0 – 6 april 2021

1.       WIE?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is VOF Nyck De Jonghe, met maatschappelijke zetel te 8431 Middelkerke, Heirweg 40, met ondernemingsnummer BE 0756.880.409 (info@dejonghenyck.be) (hierna “Nyck De Jonghe”, “Wij”, of de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacyrechten zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

2.       WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook betsellingshistorieken, gebruiksgegevens van sociale media accounts, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, uw bericht via het contactformulier, …

3.       WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt

3.1   In het kader van onze website:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw bericht via het contactformulier

3.2   In het kader van onze hoofdactiviteit:

 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Facturatiegegevens
 • E-mailadres
 • Correspondentie
 • Gegevens betreffende de uit te voeren werken (bv. plannen, schema’s, foto’s, vergunningen, attesten, enz.)

4.       WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1    Verwerkingsgronden

Wij verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A.      Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op correspondentie, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht

B.      Wettelijke verplichting

Het nakomen van de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen van facturen en andere boekhoudkundige en fiscale documenten.

C.      Gerechtvaardigd belang

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van onze de activiteiten.

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze gebouwen.

Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten of informatie omtrent onze diensten.

4.2   Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden steeds binnen de EU bewaard. Deze verwerkers kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Transportbedrijven of postbedrijven met oog op de verzending van goederen besteld op de webshop
 • Betalingsdienstverleners
 • IT-partner
 • Webdeveloper
 • Leveranciers of onderaannemers
 • Boekhouder

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke slechts verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

5.       VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nyck De Jonghe voorziet passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van haar activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Nyck De Jonghe aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6.       Rechten van de betrokkenen

6.1   Recht van inzage en kopie

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen en kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die Nyck De Jonghe verwerkt van u.

6.2   Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om Nyck De Jonghe te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

6.3   Recht van bewaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten.

6.4   Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.5   Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6   Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Nyck De Jonghe daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dejonghenyck.be of per post, door middel van een brief te versturen naar het adres van Nyck De Jonghe, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. Deze identificatiegegevens zullen enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR, daarna gewist en voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

6.7   Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8   Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7.       WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een betrokkene bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken en/of niet langer met ons samen te werken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over betrokkenen heeft opgeslagen.

Menu sluiten
×
Buy for  50,00 more and get free shipping